top of page
  • רינה בן-עמי

סליחה


בכל מקום שבו מתקיימים יחסי אנוש, יש טעויות ועוולות כל הזמן, בשוגג או במזיד.

מתברר שאיננו מושלמים ושאולי דווקא מעצם היותנו בני אנוש, אנחנו מועדים - ואולי גם מיועדים - לשגות...

הבשורות הטובות הן שבדרך כלל יש דרך לשנות ולתקן את שנעשה, את שנאמר - אבל לשם כך אנחנו צריכים להתאמץ, לצאת מעצמנו.

תהליך הסליחה מאפשר לנו להרהר בפער הזה שבין הרצוי למצוי שיצר את הכאב, להעמיק בהבנתנו את המקום הפצוע, להביע חרטה ורצון לחזור בתשובה, לנסות לתקן ככל האפשר את מה שנפגם בעבר ולהתחייב לשפר ולשנות בעתיד...

להמשך קריאת הכתבה שהכנתי עבור מגזין "חיים אחרים", ושפורסמה בחודש ספטמבר 2017,

לחצו כאן


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page