top of page
  • רינה בן-עמי

עושים אהבה


האם אנחנו יודעים מהי מיניות?

האם אנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות ולבטא את המיניות שבתוכנו?

ואיך אנחנו עושים זאת?

דווקא בתקופה שבה הפיזור הוא גדול, והשמש הארץ-ישראלית שולחת אותנו החוצה בבגדים קצרים,

הנה הזדמנות להסיר מעל העיניים כמה צעיפים...

את הכתבה המלאה, שהתפרסמה במגזין "חיים אחרים", אוגוסט 2015 (גיליון 227)

תוכלו לקרוא כאן

#מיניות #אהבה #ביטוי #מפגש #זכרי #נקבי #אנרגיה #חיים #מעשהשלאהבה #יעקבשגיא #אפרתבוסתןשומר #מעשההאהבה #חייםאחרים

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page